2019-10-22

Z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie niskiego wkładu własnego stosowane były przez wiele Banków to konstrukcje tegoż ubezpieczenia przyjmowały różne brzmienie

Cały proces ubezpieczenia niskiego wkładu własnego do tej pory przebiegał w następujący sposób: każdy kredytobiorca zobowiązany był wnieść ze swojej strony co najmniej 20% sumy zaciąganej pożyczki. Takie ubezpieczenie dotyczyło nadwyżki w kwocie ponad 80% kredytu. Ubezpieczenie wkładu własnego określane jest jako dodatkowe zabezpieczenie dla banku, które sprawia, że wysokość kredytu ulega zmianie. Z uwagi na fakt, iż ubezpieczenie niskiego wkładu http://mazuriwspolnicy.pl/unww-mbank/ własnego stosowane były przez wiele Banków to konstrukcje tegoż ubezpieczenia przyjmowały różne brzmienie. Dotychczasowe orzecznictwo wskazuje, iż do roszczeń o zwrot kwot wpłaconych tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, zastosowanie znajduje 10-letni okres przedawnienia roszczeń. Jednocześnie zaznaczamy, iż ewentualnym przedawnieniem objęta jest dana transza pobierana przez Bank tytułem ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, nie zaś całe roszczenie. Wkładu własnego, ale tylko pozornie. Jeżeli nie był w stanie przekroczyć tego wymaganego procentowego progu, to niestety musiał liczyć się z dodatkowym kosztem, właśnie w postaci ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Tak naprawdę zasada działania ubezpieczenia wkładu własnego wydaje się być uczciwa. Zasygnalizowania wymaga dodatkowo kwestia przedawnienia roszczeń dotyczących ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Kiedy na rynek weszły ubezpieczenia niskiego wkładu własnego, automatycznie liczba przyznawanych kredytów wzrosła. Kiedyś klienci, którzy nie mieli wkładu własnego, zmuszeni byli podpisywać umowy kredytowe z różnymi poręczycielami, którzy w ten sposób godzili się na współodpowiedzialność za zaciągnięty kredyt. Wysokość roszczeń Kredytobiorców w stosunku do Banków zależy od wysokości ponoszonych przez Kredytobiorców kosztów z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Zdarza się, że banki w procesach z kredytobiorcami podnoszą, że roszczenia ich z tytułu zwrotu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego przedawniły się, a to na skutek upływu. Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego w wielu orzeczeniach sądów zostało uznane za niedozwolone. Roszczenie z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu jest przykładem roszczenia o zwrot świadczenia nienależnego. Ubezpieczenie niskiego wk�adu w�asnego jest to zabezpieczenie banku, gdy klient nie dysponuje wymaganym wk�adem w�asnym, wynosz�cym 20% warto�ci nieruchomo�ci. Jeśli więc pożyczka była zaciągnięta na kwotę 200 tysięcy zł, to ubezpieczenie dotyczyło sumy 40 tysięcy zł. Ta polisa nazywana w skrócie UNWW, zaczęła stanowić furtkę dla klientów, którzy nie spełniali wymogów bankowych dotyczących wkładu własnego w odpowiedniej wysokości procentowej. Ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego, uprzejmie informujemy, iż Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną w tym zakresie obejmującą przeprowadzenie postępowania sądowego. Chętnie wspomoże was firma BATALIA, która wielokrotnie przyjmowała już zlecenia dotyczące hipoteki i ubezpieczenia niskiego wkładu własnego. Ubezpieczenia niskiego wkładu własnego w umowach kredytów bankowych będą się przedawniały.

Zobacz także